PETICIJA PROTI predlogu Državnega prostorskega načrta za ŠIRITEV LETALIŠČA Edvarda Rusjana Maribor

DOVOLJ! Ne damo več svojih najboljših kmetijskih zemljišč in gozdov! Ne dovolimo onesnaženja zraka in pitne vode! Zdravje naših otrok ni naprodaj!

S peticijo želimo preprečiti negativne vplive na okolje, ki bi jih širitev letališča z napovedjo logističnega centra za tovorni in poštni promet pomenila za to ožje vodovarstveno območje, ki bi lahko zaradi dolgoročnih ciljev investitorja izgubilo svoj zavarovan status, z njo želimo preprečiti odvzem več kot 200 h najboljših kmetijskih zemljišč ter poseka 6h gozda, zaradi česar bi se v regiji še dodatno zmanjšale obdelovalne površine za domačo samooskrbo, z njo želimo prepreči dodaten vnos emisij hrupa in onesnaženja zraka, ki bi bistveno vplivale na kakovost in zdravje okoliškega prebivalstva, pri čemer so najbližji stanovalci od nameravane podaljšane vzletno pristajalne steze oddaljeni manj kot 300m.

Javnosti niso bili predstavljeni nobeni učinkoviti ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanja škodljivih vplivov, nasprotno je vse posege ocenilo za sprejemljive in izvedljive ter zaključilo, da je predlagana rešitev za Letališče Edvarda Rusjana Maribor ustrezna z vseh obravnavanih vidikov vrednotenja (povzeto po Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila za pripravo DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (javna razgrnitev poteka od 12. novembra  do 14. decembra 2018, Gradivo, str 108, dostopno na http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ ).

S peticijo želimo obvestiti javnost, da za nemoteno delovanje letališča v okviru trenutno zakonsko določenih možnosti in investitorjevih načrtov, širitev letališča ni ne potrebna in ne smotrna.

Z njo želimo odpreti razpravo ali naša prometna infrastruktura in okoljske danosti v luči trajnostnega razvoja sploh prenesejo nameravano ciljno količino tovora in potnikov, pri čemer investior v svoji vlogi predvideva, da bi lahko obseg tovornega prometa in pošte na letališču do leta 2070 dosegel 395 tisoč ton (povzeto po: Gradivo, str. 85). Za primerjavo, že prevoz 50 tisoč ton tovora letno je več kot ga imajo letališče Ljubljana, Graz in Zagreb skupaj.

Zato vas vabim k podpisu te peticije, da  jasno in glasno povemo, da je DOVOLJ!

Da ne damo več svojih najboljših kmetijskih zemljišč in gozdov! Da ne dovolimo onesnaževanje zraka in pitne vode! Da ne dovolimo izgubo naše infrastrukture na račun tujih vlagateljev! Da zdravje naših otrok ni naprodaj!

Podpišite peticijo


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@pravapeticija.com to your address book or safe senders list.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook