Ves čas | 24 ur | 7 dni | 30 dni | Zadnji mesec | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2017 Ves čas Ime peticijeUstvarjeno dne
10 6 334 Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων
Προς τις Ευρωπαϊκές αρχές, Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων (22, Οκτωβρίου 2015)   Προστατέψτε τους συγγραφείς,διαφυλάξτε τα συγγραφικά δικαιώματα!       Ας το πούμε θαρρετά: εμείς, οι δημιουργοί του βιβλίου, δεν κατανοούμε την επιμονή σας να «μεταρρυθμίσετε» πάση θυσία, τα συγγραφικά δικαιώματα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αστοχεί όταν τα βάζει με τα συγγραφικά δικαιώματα για να ευ...
2015-10-26
10 6 334 EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER
EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER TO THE EU AUTHORITIES (October, 22nd 2015)    Copyright spells authors' rights       Let us speak plainly: we writers do not understand the EU’s insistence on “reforming” copyright/authors’ rights in Europe.   The European Commission has chosen the wrong target in attacking authors’ rights in order to encourage the emergence of a “Digital Single Market”, when it is...
2015-10-26
10 6 334 CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS
CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS A LAS AUTORIDADES EUROPEAS (22 de Octubre de 2015)   ¡ Protejan a los autores, mantengan los derechos de autor !   Digámoslo francamente: nosotros, los autores de libros, no entendemos su insistencia de querer « reformar » a cualquier precio los derechos de autor.     La Comisión Europea se confunde de objetivo cuando la toma con los derechos de autor para...
2015-10-26
10 6 334 Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje
Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje Euroopan päättäjille (22. lokakuuta 2015)    Suojelkaa tekijöitä suojaamalla tekijänoikeudet!   Me kirjallisuuden tekijät emme suoraan sanottuna ymmärrä Euroopan unionin itsepintaista pyrkimystä ”uudistaa” tekijänoikeuksia Euroopassa keinolla millä hyvänsä. Euroopan komissio on valinnut väärän kohteen käydessään tekijänoikeuksien kimppuun hel...
2015-10-26
10 6 334 LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS
LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS AUX INSTANCES EUROPÉENNES (22 octobre 2015)      Protégez les auteurs, préservez le droit d’auteur !     Disons-le franchement : nous, les auteurs du livre, ne comprenons pas votre insistance à vouloir à tout prix « réformer » le droit d’auteur en Europe.     La Commission européenne se trompe de cible quand elle s’en prend au droit d’auteur pour fa...
2015-10-26
10 6 334 OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA
OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA         Recimo to otvoreno: mi, autorice i autori, ne razumijemo ustrajavanje EU na tome da pod svaku cijenu provede „reformu“ zaštite autorskih prava u Europi. Europska komisija promašila je cilj okomivši se na autorska prava kako bi potakla stvaranje „jedinstvenog digitalnog tržišta“, budući da su upravo autorska prava ključan uvjet za stvaranje književ...
2015-10-26
10 6 334 Az európai szerzők nyílt levele
Az európai szerzők nyílt levele az európai döntéshozókhoz (2015. október 22.) Védjék meg a szerzőket, őrizzék meg a szerzői jogot! Mondjuk ki nyíltan: mi, európai szerzők, nem értjük, hogy Önök miért akarják mindenáron „megreformálni” a szerzői jogot. Az Európai Bizottság célt téveszt, amikor a szerzői jog megnyirbálásával akarja elősegíteni az „egységes digitális piac” kiépülését, hiszen szer...
2015-10-26
10 6 334 Opið bréf frá evrópskum rithöfundum
Til evrópskra ráðamanna, Opið bréf frá evrópskum rithöfundum (22. Október 2015)   Verndið rithöfundana, verjið höfundarréttinn!                     Verum hreinskilin: Við rithöfundarnir skiljum ekki þessa áherslu á það að vilja með öllum ráðum „endurbæta“ höfundarréttinn í Evrópu.               Framkvæmdastjórn Evrópuráðsins beinir spjótum sínum að röngu marki þegar hún ræðst á höfundarréttinn ti...
2015-10-26
10 6 334 LETTERA APERTA DEGLI SCRITTORI EUROPEI
 LETTERA APERTA DEGLI SCRITTORI EUROPEI ALLE AUTORITA EUROPEE (22 ottobre 2015)   Il Diritto d’Autore è il Diritto degli Autori     Sia detto francamente: noi, autori di libri, non comprendiamo la vostra insistenza a voler ad ogni costo “riformare” il diritto d’autore in Europa. La Commissione Europea sbaglia bersaglio quando se la prende con il diritto d’autore per favorire la creazione di un “me...
2015-10-26
10 6 334 EUSKARA : europako liburu-egileen gutun irekia
EUROPAKO LIBURU-EGILEEN GUTUN IREKIA EUROPAR INSTANTZIEI (2015 eko urriak 22)       Babestu egileak, zaindu egile-eskubidea!         Esan dezagun argi: guk, liburu-egileok, ez dugu ulertzen zertara datorren Europan egile-eskubideak kosta ahala kosta «erreformatu» behar hori.   Europako Batzordeak okerreko jomuga hautatu du, «merkatu digital bakar» bat sustatzearren egile-eskubideei eraso egitea...
2015-10-26
10 6 334 Atviras Europos autorių laiškas
Atviras Europos autorių laiškas ES valdžios institucijoms (22 10 2015)         Ginkit autorius, saugokit autorines teises!   Kalbėkime atvirai: mums, knygų autoriams, nesuprantamas primygtinis jūsų noras žūtbūt „reformuoti“ autorines teises Europoje.      Europos Komisija, imdamasi autorinių teisių, kad sudarytų palankias sąlygas „ypatingai skaitmeninei rinkai“, renkasi ne tą taikinį – juk autor...
2015-10-26
10 6 334 ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ДО ВЛАСТИТЕ ВО ЕУ (22 октомври 2015)   Копирајт, или авторски права, значи права на авторите     Ајде да зборуваме отворено: ние писателите не го разбираме настојувањето на ЕУ врз „реформирање“ на авторските права и правата на писателите во Европа. Европската комисија одбра погрешна цел напаѓајќи ги правата на авторите со цел да го поттикне подемот на „Единст...
2015-10-26
10 6 334 OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS
OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS AAN DE EUROPESE INSTANTIES (22 oktober 2015)     Bescherm de schrijver, behoud het auteursrecht!     Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij schrijvers begrijpen niet waarom de Europese Unie vasthoudt aan een ‘hervorming’ van het auteursrecht in Europa.   Als de Europese Commissie de groei van een ‘open digitale markt’ nastreeft, richt ze met de vo...
2015-10-26
10 6 334 ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE
TIL EUROPEISKE MYNDIGHETER ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE (22 oktober 2015)     Opphavsretten trygger forfatterne     Vi, Europas forfattere, forstår ikke hvorfor man er så opptatt av å ”reformere” opphavsretten i Europa for enhver pris. Europakommisjonen har valgt seg feil mål når den vil ofre opphavsretten for å kunne skape ”et digitalt indre marked”; opphavsretten er forutsetningen fo...
2015-10-26
10 6 334 LIST OTWARTY PISARZY EUROPEJSKICH
List otwarty pisarzy europejskich autorzy książek do władz europejskich (22 października 2015)     Chrońcie twórców, zachowajcie prawo autorskie!       Powiedzmy otwarcie: my, pisarze nie rozumiemy powodów nacisku by za wszelką cenę zreformować prawa autorskie w Europie.   Komisja Europejska myli się co do celu, gdy zabiera się za prawa autorskie aby wspomóc "jednolity rynek elektroniczny", gdyż...
2015-10-26
10 6 334 CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS
PARA AS INSTANCIAS EUROPEIAS, CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS (22 de outubro de 2015)    Protegei os autores, preservai o Direito de Autor!       Falemos abertamente: nós, autores do livro, não entendemos por que insistis em querer “reformar” a todo o custo o Direito de Autor na Europa. A Comissão Europeia engana-se no alvo ao atacar o Direito de Autor para favorecer a emergência de u...
2015-10-26
10 6 334 SCRISOARE DESCHISĂ A AUTORILOR DE CARTE
Scrisoare deschisă a autorilor de carte europeni către instanţele europene (22 octombrie 2015)     Protejaţi autorii, apăraţi drepturile de autor!       Să o spunem cinstit: noi, autorii de carte, nu înţelegem insistenţa instanțelor UE de a dori cu orice preţ „reformarea” drepturilor de autor în Europa. Comisia Europeană se înşală asupra ţintei atunci cînd se leagă de drepturile de autor pentru...
2015-10-26
10 6 334 Otvorený list európskych autorov knižných
Otvorený list európskych autorov knižných diel európskym inštitúciám (22. októbra 2015)   Chráňte autorov, obraňujte autorské právo!       Povedzme otvorene: my, knižní autori, nechápeme nástojčivosť, s akou chcete za každú cenu „reformovať“ autorské právo v Európe. Keďže autorské právo je nevyhnutnou podmienkou tvorby diel, Európska komisia si mýli cieľ, keď sa zameriava práve naň, aby podporil...
2015-10-26
10 6 334 ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV
ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV EVROPSKIM OBLASTEM (22.10.2015)   Zaščitite avtorje, ohranite avtorske pravice!   Spregovorimo odkrito: mi, avtorji knjig, ne razumemo, zakaj hočete za vsako ceno “reformirati” avtorske pravice v Evropi. Evropska komisija se je lotila zadeve na napačnem koncu, ko se je spravila na avtorske pravice, da bi pospešila nastanek “enotnega digitalnega trga”, saj so avt...
2015-10-26
10 6 334 ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE
ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE TILL EU:S MYNDIGHETER (22 oktober 2015)   Skydda upphovsmännen och bevara upphovsrätten!     Låt oss vara ärliga – vi författare förstår inte varför ni till varje pris vill “reformera” upphovsrätten i EU. Europeiska kommissionen skjuter över målet när den ger sig på upphovsrätten för att kunna skapa en “inre marknad för e-böcker”, eftersom upphovsrätten är en gr...
2015-10-26
10 6 334 AVRUPALI YAZARLARDAN AB YETKİLİLERİNE AÇIK MEKTUP
AVRUPALI YAZARLARDAN AB YETKİLİLERİNE AÇIK MEKTUP (22 EKIM 2015)     TELİF HAKKI YAZAR HAKKI DEMEKTİR     Açıkça söyleyelim: Biz yazarlar,  Avrupa'daki telif/yazar haklarında her ne pahasına olursa olsun "reform yapma" ısrarınıza anlam veremiyoruz. Avrupa Komisyonu, bir "Dijital Tek Pazar"ın oluşmasını desteklemek amacıyla yazar haklarına saldırmakla yanlış bir hedef seçmiştir, zira  yazar hakla...
2015-10-26
10 11 Peticija za vegetarijanske in veganske menije v šolah
V osnovnih, srednjih,... šolah bi morali imeti 'vegi' in 'vegan' menije. Ta načina prehranjevanja sta po svetu vedno bolj "popularna", zato bi bilo pravilno, da bi tudi v šolah imeli več izbire.  Če se strinjate, podpišite peticijo.  Hvala za Vaš glas.  ...
2017-03-19
10 9 992 Peticija za nezaposlene prostovoljne gasilce
Predlagamo, da se na državni ravni sprejme zakonsko določilo, po katerem bo vsak aktiven prostovoljen gasilec, v primeru nezaposlenosti, takoj in brezpogojno pokojninsko in osnovno zdravstveno zavarovan v okviru zavarovalnic. Zakaj ravno zavarovalnice in ne država? Zato, ker vsaka intervencija, ki jo izvedejo gasilci, zmanjša nastalo škodo in s tem višino morebitnega izplačila premij zavarov...
2014-02-06
10 7 952 Ustavimo masovno pobijanje psov zaradi obiska Papeža v Sarajevu!
V mesecu juniju,natančneje,6.6.2015 bo Sarajevo gostilo Papeža Frančiška.Zaradi njegovega obiska so na državni ravni odločili Sarajevo "počistiti" brezdomnih psov.Tako bi naj na brutalen način umrlo 12.000 nedolžnih bitij. Vsi vemo,da je Papež Frančišek velik ljubitelj živali,zato mu je potrebno poslati v vednost,kaj počne politični vrh BIH,ki brezsrčno in na nehuman način "čisti" ulice,hkrati pa...
2015-02-27
10 10 611 PROTI ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA DR. ERIKU BRECLJU
PODPIŠITE PETICIJO PROTI ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA DR. ERIKU BRECLJU....
2015-10-15
9 9 Odstranite strupeno tovarno FENOLIT iz Občine Borovnica!
Odstranimo strupeno tovarno iz naše občine!...
2017-05-17
9 558 Strokovni izpit za vzgojitelje predšolskih otrok
Peticija je namenjena (bodočim) vzgojiteljem, ki še niso dobili možnosti za opravljanje pripravništva ter strokovnega izpita.     Dana nam je možnost za pridobitev želene izobrazbe, vendar nam je odvzeta možnost za zaposlitev, saj nimamo potrebnih pogojev!   Ne gre za to, da ne dobimo zaposlitve - to moramo razumeti, saj nas je veliko. Želimo predvsem možnost, da smo lahko kompetentni ostalim ko...
2015-10-19
9 7 729 Peticija proti izvajanju Rollkurja
Pomagajmo narediti konec nesmiselnemu mučenju! Rollkur je postopek fizičnega deformiranja konjevega vratu, ki se ga žal nekateri, predvsem v dresurnem jahanju, še vedno poslužujejo. V tem postopku se iz "estetskih" razlogov konju ukrivi vrat in glavo postavi v tako imenovan drugačen naslon in se mu onemogoči premikanje. S časoma se vratna vretenca tako poškodujejo in deformirajo, da naravna drža...
2014-05-04
9 3 135 Ustavimo fracking v Sloveniji!
Agencija RS za okolje je prejela vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo plinske postaje v Petišovcih, ki bo čistila plin, pridobljen s sporno metodo hidravličnega lomljenja oziroma frackinga.   Poslansko vprašanje g.Trčka, 2.3.2015:    Za MiOP, MiKGH, MGRT V Petišovcih se pripravlja pridobivanje zemeljskega plina s hidravličnim drobljenjem (t.i. fracking). Gre za tehnologijo, ki se v glinastih skr...
2015-01-23
9 658 Peticija za odpravo državnega financiranja rimskokatoliške cerkve (Zaprto)
V tej državi je porušen osnovni red – ne spoštuje se niti ustava. Zato smo se svobodomiselni, napredno naravnani državljani Republike Slovenije (verni, ateisti, agnostiki in drugače nazorsko orientirani) združili s ciljem, da DOSEŽEMO SPOŠTOVANJE 7. ČLENA USTAVE, KI ZAPOVEDUJE LOČENOST DRŽAVE IN CERKVE.   Prvenstveno je mišljena rimskokatoliška cerkev, ki ima od kršenja ustave tudi največ koristi....
2016-10-12
9 24 276 Dodelitev skrbništva starim staršem v primeru Škratek
Dedek in babica Ivan Škratek in Marija Otorepec tudi tri dni po odvzemu njunih dveh vnukov, ki ju je velenjski center za socialno delo brez njune vednosti odpeljal iz vrtca, ne vesta, kje sta otroka. Niti kdaj ju bosta lahko spet videla. Z dovoljenjem avtorja druge peticije (g. Silvom) dodajamo njegov zapis.  Velenjski center za socialno delo je izvršil zločin nad sinovoma starima tri in pet let p...
2016-03-31
8 27 Ukinitev nedeljskega dela v trgovinah (ponovno)
Ker smo že večina na referendumu zglasovali da se v nedeljo ne bo v trgovinah delalo,bo treba to doseči ponovno...
2016-04-06
8 20 USTAVITEV PLAČILA RTV PRISPEVKOV
USTAVIMO PRISILNO PLAČEVANJE RTV PRISPEKOV. BORIMO SE PROTI TEMU.  ZBERIMO KAR SE DA PODPISOV  IN POKAŽIMO JIM DA SE NEBOMO PUSTILI! POKAŽIMO JIM DA SMO MOČNI...
2017-12-10
8 29 Boj Proti Pirotehniki
Vsako leto v zimskem času se začne tudi pokanje teh neumnih petard in drugih pirotehničnih izdelkov ampak vedno več je tudi poškodb med mladostniki ter celo mučenje živali zato z skupnimi močmi poskušajmo zaustavit prodajo ali pa vsaj zaostriti ukrepe, da naši otroci ne izgubijo kakšnega prsta in naše živali ne trpijo   Zato prepričajmo vlado, in ostale, da nekaj ukrenejo na tem področju...
2016-12-29
8 9 ZA testiranje poslancev na VSE nedovoljene substance
Sem mlad in imam rad Slovenijo. Rad bi delal v pravični državi, ki bi jo vodili pravični ljudje. Veliko ljudi sumi voditelje naše države, da sami uživajo droge. Ker se voditelji menda ne morejo sami rehabilitirat od drog, lahko mi navadnji ljudje pomagamo Sloveniji z peticijo. Sami poslanci nočejo nenapovedanih testov za droge z izgovorom "pravice do duševne in telesne celovitosti". Priznam, da ne...
2017-03-20
7 35 Peticija za odprtje mejnega prehoda na Hrvojih
7. decembra 2017 na Belvedurju smo zbrani krajani KS Gradin oblikovali in potrdili naslednjo peticijo: Podpisniki Peticije za odprtje meje pri Hrvojih (Kučibregu) apeliramo na vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške, da omogočita prehod meje pri Hrvojih z osebnim dokumentom na enak način kot na mejnem prehodu Brezovica pri Gradinu. Cesta med Gračiščem in Momjanom je v preteklosti pove...
2017-12-08
7 2 007 PETICIJA ZA IZSTOP IZ ZVEZE NATO
Predlagam da izstopimo iz zveze nato,zato ker smo v recesiji in varčujemo vse povsod je prav da varčujemo tudi pri stroških za vojsko in zato ker smo še bolj ogroženi zaradi članstva v zvezi NATO...
2013-09-14
7 10 Izstop iz evropske unije in območja evra
Izstop iz EU in območja Evra EU – Evropska unija, je federalno urejena integracija držav, ki temelji na prostem pretoku blaga, kapitala in storitev. To omogoča, da bolj razvite države EU-ja, ki so tehnološko bolj dovršene, imajo več kapitala in so večje (ekonomija obsega - ko kvantiteta ustvarja profit),  izčrpavajo slabše razvite države. EU ne pozna nobenega mehanizma, ki bi presežke močnih gospo...
2017-11-26
7 264 Ukinitev financiranja Jezernikovega kroga
PROTESTNO PISMO ZARADI BLATENJA in SRAMOTENJA SLOVENSKEGA NARODA ter ZGODOVINSKIH LAŽI (http://www.hervardi.com/protestno_pismo_jezernik.php) Božidar Jezernik, profesor etnologije in kulturne antropologije na ljubljanski Filozofski fakulteti je hkrati tudi vodja programske skupine, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. V intervjuju, objavljenem v sobotni prilogi Dela (7....
2015-03-30
7 530 Peticija za ukinitev CENZURE in DISKRIMINACIJE na RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora!
NAJVEČJA MOČ SLOVENSKEGA NARODA JE GOVORJENA IN PISANA SLOVENSKA BESEDA IN ZARADI TEGA, KER SMO SKOZI STOLETJA NEGOVALI SVOJ JEZIK, SE POGOVARJALI TUDI, KO JE ŠLO KAJ NAROBE, SMO OBSTALI DO DANES!  "Pravica do obveščenosti – temeljna človekova pravica Ustava RS v drugem odstavku 39. člena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes,...
2015-09-03
7 7 PETICIJA - PROTI NOVEMU CENIKU MARPROMA
Podpišite vsi, ki se vam zdi da so cene previsoke! Hvala Plačilo z gotovino pri vozniku PO NOVEM Ena vožnja 2,00 € !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! iz 1.10 na 2€!!!!!!  ...
2017-04-26
7 8 833 Za vsestranski razvoj slovenskega jezika
Izjava Slavističnega društva Slovenije Vsi, ki nam je mar za boljši in hitrejši razvoj slovenščine na vseh področjih, protestiramo proti očitnemu zapostavljanju lastnega jezika v visokem šolstvu. Ugotavljamo, da v smer slabšanja položaja slovenščine kot učnega jezika vodijo tudi predlogi noveliranja zakona o visokem šolstvu. Dvoumnosti glede opredelitve jezikovnega izvajanja nekaterih študijskih...
2016-05-26
7 7 Za občanom prijaznejše umirjanje prometa (Zaprto)
Na cesti Vrba - Breznica, v občini Žirovnica, se je po popravilu kanalizacije izvedla tudi rekonstrukcija ceste in z njo naprava za umirjanje prometa – grbina trapezne oblike. Občani se pritožujejo, da je grbina pretirana kljub temu, da peljejo po omejitvi hitrosti. Po meritvah, ki smo jih izvedli s pomočjo strokovnjaka, grbina presega mejne vrednosti priporočene s strani ministrstva. Ne upošteva...
2017-04-26
7 7 Enake pokojnine za vse
Predlagam, da se v Sloveniji uvede enaka pokojnina za vse, ki so dosegli dovolj let delovne dobe ali dosegli predvideno starost.      ...
2017-01-10
6 6 Peticija za Prepoved fast fooda A. Jurharjo
Pls just sign pls i beg u PLS everyone is welcome...
2017-02-08
6 6 TERMINATOR 2 3D v Cineplexx SLO
Terminator 2 je letos dobil konverzijo v 3D. Vsi ljubitelji tega filma si ga želimo ogledati na velikem platnu pri nas. Zberimo čimveč podpisov, in mogoče se Cineplexx odloči da ga uvrsti v svoj program. T2 Napovednik...
2017-08-26
6 6 IZGRADNJA SKATE-PARKA V BREZICAH
Kot opažam je na rolkah veliko več ljudi na različnih velikosti, dolžin širin, različnih kolesih, rolerjih, kotalkah in longboardih. Takšni športi se veliko bolj pogosto pojavljajo v Brežicah, vendar ni nikjer pirmernega prostora za izvajanje le-teh. Rolkanje je ulični šport vendar ulice v Brežicah niso primerne. Izgradnja skate-parka bi pripomogla mnogim stvarem. Za takšno majhno, vendar lepo mes...
2017-09-08
6 201 Peticija za prepoved krsta dojenčkov (Zaprto)
Zahtevamo, da država prepove krst dojenčkov in drugih otrok, ki ga izvaja katoliška cerkev, saj je ta v nasprotju s slovensko ustavo, ker otrok postane vernik in član cerkve brez svojega soglasja in ker: • vzame dojenčku versko svobodo, saj iz katoliške cerkve ni celovitega izstopa, temveč samo formalni • pomeni poseg v duševnost, saj vtisne v dušo neizbrisno duhovno znamenje • dojenček postane n...
2016-10-12
6 6 656 TISA – NE HVALA! (najhujši strup demokracije)
     Predlagatelji: Alpe Adria Green in strokovni sodelavec Anton Komat. To besedilo peticije ne bo namenjeno drevesu z imenom tisa, vendar začnimo z njim. V svetu naših prednikov je bila tisa pogrebno drevo, njen les pa osnova za izdelavo lokov in kopij, zato ima vojaško simboliko. Tudi apokaliptično kolo druida Moga je bilo iz tisovine. Simbolika tise je tudi v strupenosti njenih sadežev, s kate...
2014-09-25
6 12 631 Arinina peticija
Kot že vsi veste, zgodilo se je nekaj nepojmljivega, nekaj, na kar noben starš ne bi smel pomisliti niti v sanjah, očitno pa živimo in dihamo zrak tudi s takimi ljudmi kot sta bila Arinina mama in njen očim. Čeprav nisem bil v nikakršnih stikih z ljudmi iz te družine, mi je ob včerajšnji novici priteklo kar nekaj solz. V peticiji želim, da se za take primere dodeli smrtna kazen, brez pogojnih izpu...
2016-07-05
Facebook